Goodwill

حسن نیت

MoneyPolo بسیار معتقد به دست به خیر و بخشش دارد . ما به طور منظم به بنیان خیره دبرا (Debra Foundation) کمک و غالبا از فعالیتهای ورزشی، اجتماعی و فرهنگی حمایت می‌نماییم

Register
img